XOVXWM TAWM
Lub Xya hli ntuj 24, 2017
PROJECT Z61
O'Connell TXOJ KEV EXTENSION PROJECT
SIV pib ~ Wednesday ~ XYA HLI 26, 2017
Kaw ntawm O'Connell TXOJ KEV (qub K-Mart KEV)
LOS NTAWM Khw TXOJ KEV RAU Sherman Avenue

Marshall, MN - Lub neeg ua huaj lwm, Duininck, Inc., yuav pib siv rau lub Xya hli ntuj 26, 2017 nrog bituminous tshem tawm thiab watermain installation nyob rau hauv peb tes num.
Cov neeg ua huaj lwm yuav tsum kaw tag nrho txoj los ntawm Mall Street mus rau Sherman Avenue kom txog rau thaum kawm tiav ntawm peb tes num (kwv yees li 2 lub hlis). Cov neeg ua huaj lwm yuav tsum txhim kho kev tsim kho signage qhia qhov chaw uas yuav raug kaw rau los ntawm tsheb.
Thov npaj ua ib tug lwm txoj kev thaum lub sij hawm no kev tsim kho.
Koj kev koom tes thiab kev ua siab ntev thov thaum lub sij hawm lub sij hawm no ntawm kev tsim kho. Yog hais tias koj yuav tsum tau muaj tej yam lus nug, thov koj tsis yig hu mus rau lub chaw ua hauj lwm ntawm lub nroog Engineer ntawm 507-537-6773.