Cov Haujlwm Tseem Ceeb thiab Cov Luag Haujlwm:

1. Yuav tsum tau saib xyuas, tswj, ua thiab khaws cia ntawm Lub Nroog cov ntaub ntawv khaws tseg thiab lwm yam ntaub ntawv rau pej xeem.

2. Ua hauj lwm raws li ntaub ntawv teev cov ntaub ntawv khaws cia rau Marshall City Council.

3. Tso npe Cov Ntawv Tso Cai Nroog.

4. Tuav lub nroog kev koom tes hauv kev xaiv tsa ua kom tau raws li Tsoomfwv, Xeev thiab hauv nroog cov cai thiab kev xaiv tsa.

5. Ua hauj lwm raws li lub luag hauj lwm lub luag hauj lwm rau cov ntaub ntawv thov kom ua raws li Tsoomfwv Tsoom Fwv Txoj Cai Tswjfwm Cov Cai.

6. Ntsig Lub nroog Charter & Code ntawm tej kab ke.

Sheila Dubs

Sheila dubs Human Resource Manager
507-537-6790
Email

Kyle Box

KyleBoxCity Clerk
507-537-6775
Email